093050

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75
- เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 1.50
- เงินฝากสินสา’สุข 3.50
เงินกู้
- เงินกู้สามัญทั่วไป 5.75
- เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 5.75
- เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.75
- เงินกู้สามัญหมุนเวียน 5.75
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.75
- เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิก 5.00

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บัญชีธนาคารของสหกรณ์

โลโก KTB
ประเภท ออมทรัพย์ สาขาสิโรรส 
เลขบัญชี  932-1-16676-9
ธกส.logo
ประเภท ออมทรัพย์  สาขายะลา 
เลขที่บัญชี  010612200798
Go to top