ประวัติสหกรณ์

       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปีพุทธศักราช 2511 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2531 โดยการรวมตัวของบุคลากรสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคลากรที่มีความเดือดร้อน
       ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลา 33 ปี และมีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกปี ภายใต้ปณิธาน “เติมเต็มให้สมาชิก เพื่อชีวิตที่พอเพียง”

Go to top