คณะกรรมการดำเนินการ

006
นายกิตติเชษฐ  สุขเกษม
ประธานกรรมการ

01614 

13017

 12004

นายแสวง  สุวรรณอินทร์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายวันชัย  บ่อเงิน

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายนิวัติ  ไชยแสง

กรรมการและเหรัญญิก

 005 021   020

นางรุสนา ธนาธรณ์ทัศศิริ

กรรมการและเลขานุการ

นายบพิตร์ บูรณสมภพ

ประธานกรรมการเงินกู้

นางสาวเกศสุรีย์ สุวรรณ์

กรรมการเงินกู้

010  008   015 

 นางประภาพรรณ จันทมุณี

กรรมการเงินกู้

นางรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว
กรรมการเงินกู้

นางสาวพรทิพย์ คงเท่งพิศ
กรรมการเงินกู้

018  003  002 
นายนิคม  ศรีเงินถม
ประธานกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์


นางกัลยาณี  ดารามัน
กรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์


นางสาวกมลรัตน์ ศรสุริยวงค์
กรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์


007 001
นางสาวนุรซัมซียะห์  มะยีแต
กรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
นายพิทักษ์พงศ์ มากชัย
กรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์


Go to top