วันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

วันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 ในหัวข้อ "ส่งเสริมคุณค่า สถาปนา 56 ปี พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์กาประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

217993

 

Go to top